Diện Chẩn Căn Bản Cho Người Mới

K49| Thân tự chữa Sửa từ Tâm

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG (T8/2022) ( Cho các tu sĩ)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG| Level 1&2

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
4.000.000đ
2.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG| Level 3&4

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

4.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG (T8/2022)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG ( Zoom 04/2022)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG (T12/2021)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC CỘNG ĐỒNG

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

Miễn phí

DIỆN CHẨN CHO BÉ| Lý thuyết căn bản

Hoàng Thị Chinh

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC VIDEO (LEVEL 1)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
4.000.000đ
2.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC ZOOM ONLINE 1 (T8/2021)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
8.000.000đ
6.000.000đ